Mutya dating


I thought this only happens in my country (The Philippines).

There were eight of them saying ‘get down, get down’.

Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niyang upang maging nobela.

Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang walang katulong.

Y’know, the one in the trio when they first appeared back in 2000 with that total TUNE Overload?